Nieruchomości – Garaż przy ul. Konecznego w Krakowie ( 16-09-2019 )
01.07.2019 - 19:07


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 609/18

Kraków, dnia 2019-06-19

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 września 2019 roku o godz 14:30 w sali D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie
7 odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości oznaczonej jako lokal niemieszkalny - piwnica nr 1, położonej w Krakowie przy ul. Konecznego 2, o powierzchni 11,90 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza
w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00273154/3.Suma oszacowania nieruchomości wynosi:

10 098,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

7 573,50 zł (siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 50/100 zł)


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika
w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 4 września 2019 roku o godzinie 11:00 zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń