Nieruchomości – Dom w Modlnicy gm. Wielka Wieś ( 09-10-2019 )
01.07.2019 - 19:07


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1069/18, 1321/18

Kraków, dnia 2019-05-14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9 października 2019 roku o godz. 13:20 w sali D-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie
7 odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Modlnica, gm. Wielka Wieś, oznaczonej jako działka nr 466/10 o powierzchni 0,0600 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wrzosowej 7 o ustalonej powierzchni 217,29 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00226961/9.

Suma oszacowania wynosi:

676 000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę

507 000,00 zł (pięćset siedem tysięcy zł).

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielska Wieś z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś (ze zmianami) działka nr 466/10 znajduje się w głównej części w terenach 6.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast południowy pas ujęty jest w terenach KD-D1 (tereny tras i urządzeń komunikacyjnych).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy - elaborat szacunkowy znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń