Ruchomo¶ci – Różne ruchomo¶ci ( 08-08-2017 )
06.07.2017 - 19:49


Komornik S±dowy przy S±dzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM  449/12, 745/13

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

Kraków, dnia 2017-07-05OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMO¦CIKomornik S±dowy przy S±dzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy prowadz±cy kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego1/49A na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomoci, że w dniu

8 sierpnia 2017 roku, o godz. 10:00w Porębie Żegoty przy ul. Jutrzenki 6 odbędzie się druga licytacja ruchomoci.

Przedmiotem licytacji s± następuj±ce ruchomoci:

Oznaczenie ruchomoci suma oszacowaniasitodrukarka SVECIA SEMIMATIC SSPC-B...................................................................500,00 zł

chłodnica do elektrowrzecion PRECISE PHK 1000..........................................................100,00 zł

chłodnica do elektrowrzecion SHMOLL WRK 537-00.....................................................100,00 zł

sprężarka rubowa MENNESMANN DEMAG SPRINT 056...........................................100,00 złCen± wywołania ruchomoci w powyższej licytacji jest 1/2 wartoci szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępuj±cy do przetargu obowi±zany jest złożyć rękojmię w wysokoci jednej dziesi±tej sumy oszacowania. Rękojmię złożon± przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowi±zany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowi±zek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej pi±tej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasaj±. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji zwi±zanej ze sprzedaż±, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Ruchomo¶ć będ±c± przedmiotem niniejszej licytacji można ogl±dać w czasie i na miejscu licytacji.Komornik S±dowy

przy S±dzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń